Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho trang web của chúng tôi tại vithair.vn, và tất cả các trang liên kết với vithair.vn, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang web”) . Trang web là tài sản của Vithair . Việc sử dụng Trang web cấu thành sự đồng ý của bạn với các điều khoản sử dụng này; Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, thêm và / hoặc xóa các phần của Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), Bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện. xem và cảm nhận ”và sắp xếp Nội dung đó, có trên Trang web do Công ty Cổ phần M Concept sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép và được bảo vệ bởi trang phục thương mại, quyền sao chép, luật bằng sáng chế và nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả “phản chiếu”) không được sao chép, tái tạo, tải lên hoặc phân phối tới bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc các phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ hoạt động kinh doanh thương mại nào mà không có sự thông báo trước của chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các bài báo cơ sở kiến ​​thức và các tài liệu tương tự) do Vithair.com cung cấp để tải xuống từ Trang web, miễn là bạn làm như vậy. (1) không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của tài liệu đó, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, và (4) không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về các tài liệu đó.

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 15 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn không được sử dụng Trang web, trong bất kỳ trường hợp nào hoặc vì bất kỳ lý do gì. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải hỏi ý kiến ​​cha mẹ hoặc người giám hộ của mình về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.

Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và Sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét cùng với hoặc cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể đăng ký tài khoản trên Trang web (“Tài khoản”) hoặc thông tin đăng nhập trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Để sử dụng một số phần của Trang web, bạn không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản. Tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Trang web, chẳng hạn như quyền truy cập vào lịch sử đặt hàng của bạn, yêu cầu bạn đăng ký Tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật thông tin tài khoản của mình. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng tên người dùng làm tên của người khác với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng tên người dùng là bất kỳ quyền nào của người khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng tên người dùng xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và về tính bảo mật của mật khẩu tài khoản của bạn. Bạn không thể sử dụng Tài khoản của người khác hoặc thông tin đăng ký cho Trang web mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với tính hợp lệ của Trang web, vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không nên xuất bản, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng trang web

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “quét trang”, “rô bốt”, “trình thu thập dữ liệu” hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào tương tự. bất kỳ tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép

Bạn đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào. được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách tấn công, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn đồng ý không thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web. Trang web. Bạn sẽ không tra cứu ngược lại, theo dõi hoặc cố gắng theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách hàng nào truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Vithair bao gồm bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi không thuộc sở hữu của bạn, nguồn hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, cho bất kỳ mục đích nào để tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin không phải của riêng bạn, theo yêu cầu của Trang web.

Bạn đồng ý không: (a) thực hiện bất kỳ hành động nào tạo ra một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của M Concept JSC hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác. được liên kết với Trang web hoặc Công ty Cổ phần M Concept; (b) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Trang web; (c) cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo Trang web; (d) giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ thư hoặc thông điệp nào mà bạn gửi cho chúng tôi trên hoặc qua Trang web. Bạn không được giả vờ rằng bạn là người mà bạn đại diện, một người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; (e) xóa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi chúng tôi hoặc bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trên trang web; (f) sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm nào theo Điều khoản Sử dụng hoặc để thu hút việc thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc vi phạm các quyền của Công ty. Công ty cổ phần M Concept; hoặc (g) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác và trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên của bên thứ ba khác trên Internet, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác. nếu không có thể chứa một liên kết đến Trang web (“Trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn chứ không phải để xác nhận nội dung của chúng tôi trên các Trang bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web Bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang Bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.

Nội dung Người dùng

Đối với Hình ảnh (như được định nghĩa bên dưới), Bài nộp (như được định nghĩa bên dưới) và bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác mà bạn cung cấp hoặc tải lên thông qua Trang web hoặc chia sẻ với người dùng hoặc những người nhận khác của Trang web (gọi chung là “Nội dung người dùng”), bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và nội dung người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các bản sao. Các quyền và tính công khai trong đó và tất cả Nội dung do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ, cập nhật và tuân theo tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tải lên, đăng hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc tính bảo mật nào. bí mật thương mại, bản quyền, công khai hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào. Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tải lên, đăng hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn biết, nếu sai, gây hiểu lầm hoặc không trung thực. thực hoặc không chính xác hoặc bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tra tấn, khiêu dâm, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, chứa hoặc mô tả ảnh khỏa thân, chứa hoặc mô tả hoạt động

Back to top button