Khỏe và Đẹp

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng mới nhất 2020

Những con người ưu tú, giỏi giang và có đạo đức tốt sẽ được giới thiệu vào Đảng nhằm hoạt động, cống hiến trong tổ chức. Ai trong chúng ta cũng muốn được vào Đảng hoạt động. Sau đây là giấy giới thiệu người vào Đảng cũng như tham khảo về cách viết giấy giới thiệu vào Đảng cho những ai đang thật sự quan tâm.

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng

Đầu tiên là phần tiêu đề, tên giấy giới thiệu viết in hoa, in đậm và và căn giữa:

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU

Nêu nơi gửi gồm có: chi ủy, đảng ủy nơi công tác của người giới thiệu người vào Đảng

Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………………….

Đảng uỷ:………………………………………………………………….

Thông tin cá nhân nêu rõ thông tin người giới thiệu các cán bộ ưu tú vào Đảng, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi công tác chính:

Tên tôi là: …………………………………………………………………, sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:………………., chính quyền……………., đoàn thể………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi bộ……………………………………………………….

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

Xem thêm  Hướng dẫn tắt thông báo Facebook trên điện thoại, máy tính

– Về lý lịch:

Các điểm chính cần lưu ý: lý lịch rõ ràng, chính xác gia đình nội ngoại không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

– Nêu ra các ưu, khuyết điểm chính:

Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực) có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Sống thân ái với đồng nghiệp, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia nhiệt tình vào các phong trào hoạt động của công ty, đoàn kết.

Đối chiếu theo các tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên mới, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Cuối cùng nêu ngày tháng viết giấy giới thiệu, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên.

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3 – KNĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………………………

Tên tôi là: (1)………………………………………, sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:…………………., chính quyền……………., đoàn thể……………

Quê quán:………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng…………………phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

Xem thêm  Cách trị nám tàn nhang sau sinh tại nhà xóa các đốm nâu mất thẩm mỹ

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: (2)……………………………………………

 Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) (3)……………………………………………………………………

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………….. vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

 ……………, ngày….tháng……năm 20……..

Đảng viên giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chú thích:

(1) Người giới thiệu Đảng viên đáp ứng điều kiện:

– Đảng viên chính thức, cùng công tác với người xin vào Đảng ít nhất trong thời gian 01 năm.

– Báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực người vào Đảng, đông thời phải chịu trách nhiệm về sự giới thiệu.

(2) Việc khai lý lịch người vào Đảng đúng sự thật không? Đủ điều kiện kết nạp Đảng không?

(3) Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ với quần chúng…

Các yêu cầu kết nạp Đảng viên

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng mới nhất 2020-2

Để kết nạp làm Đảng viên, chúng ta phải đáp ứng 7 điều kiện cơ bản sau đây:

– Tuổi từ 18 – 60 tuổi.

– Trình độ học vấn tối thiểu phải tốt nghiệp THCS.

– Tự nguyện, thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong các tổ chức cơ sở Đảng;

Xem thêm  Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

– Được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

– Lý lịch rõ ràng, người thân dòng họ phải được thẩm tra lý lịch cẩn thận và chi tiết.

– Người xin vào Đảng phải được hai Đảng viên chính thức giới thiệu, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực, chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu.

– Dự bị trong thời gian 12 tháng từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Hi vọng với mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng bên trên và hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng sẽ là nguồn tham khảo giá trị cho độc giả khi sắp vào Đảng trong thời gian đến.

Bạn có thể quan tâm:

Related Articles

Back to top button